sadsad x
asdasd
Kişisel Verilerin Korunması

Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi  ("Oyuncakhobi” veya "Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.oyuncakhobi.com adresinde yer alan Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ("Politika”) ulaşabilirsiniz.

a. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacı kapsamında aşağıdaki amaçlarla ("Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir:

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlaması ve icrası,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi.

b. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

c. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik satış sonrası desteğin sağlanması ile talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırılması amacıyla fiziki ortamda yüzyüze ve elektronik ortamda internet sitemiz ve çağrı merkezi kanallarından bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanmaktadır.

Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlaması ve icrası,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası,

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak;

 • Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi.

d. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.oyuncakhobi.com/sayfa/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak veya mevzuatta öngörülen sair yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.